Tescilli Markaların İptali 2024’te Kolaylaşacak Mı?

image with the word trademark written on it

Markalara ilişkin hakların korunmasını düzenleyen 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”), 10 Ocak 2017’de, Resmi Gazete’de yayımlanmış ve hükümlerinin çoğunluğu yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak, İptal Halleri ve İptal Talebi başlıklı 26. Maddesinin, yayım tarihinden itibaren 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Bu da 10 Ocak 2024 tarihinde, tescilli markaların iptali prosedürünün değişeceği anlamına gelmektedir.

Mevcut durumda, SMK Geçici Madde 4 uyarınca, iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından kullanılmaktadır ve mahkemeler, iptale ilişkin verdikleri kararları, markanın iptalinin gerçekleştirilmesi adına, Türk Patent ve Marka Kurumu’na (“Kurum”) göndermektedir.

Bu prosedürün mevcut durumdaki şartları ve detayları ciddi bir biçimde değişmeyecek olsa da iptal yetkisi Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nden Kurum’a geçecektir. Maddenin gerekçesine göre bu düzenlemenin sebebi, 2015/2436 AB Direktifi ve 2015/2424 AB Marka Direktifi’ne uyum sağlanmasıdır. Bu değişiklik, sürecin daha kolay, hızlı ve ucuz olması sonucunu doğurabilecektir.

- Tescilli bir markanın iptali hangi koşullarda talep edilebilecektir?

Aşağıdaki hallerde, talep üzerine, Kurum tarafından markanın iptaline karar verilebilecektir:

 1. Bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde, haklı bir sebep olmadan, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmaması ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilmesi.
  • Markanın, 5 yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kurum’a sunulduğu tarih arasında, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması halinde, iptal talep reddedilecektir. Ancak, iptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse, talebin Kurum’a sunulmasından önceki 3 ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmayacaktır.
 1. Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi.
 2. Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.
 3. Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesine aykırı kullanım olması (SMK’nın 32. maddesi uyarınca)

- İptal halleri markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin ise ne olacak?

İptal halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa Kurum, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verecektir. Ek olarak Kurum, marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı veremeyecektir.

- Markanın iptalini kim isteyebilecek?

26. madde uyarınca “ilgili kişiler” Kurum’dan markanın iptalini isteyebilecekler. “İlgili kişiler” terimi SMK’da ayrıca tanımlanmamakta veya maddenin gerekçesinde açıklanmamaktadır. Bu durum, ilgili kişinin, yukarıda belirtilen her bir koşul özelinde, tescilli bir markanın iptal edilmesinde hukuki yararı olan herkesin olabileceği şeklinde yorumlanabilir.

İlgili kişiler marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere (veya hukuki haleflerine) karşı ileri sürebileceklerdir.

İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi halinde, sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilecektir.

- Marka iptal talebinin ardından prosedür nasıl olacak?

İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilecektir ve  marka sahibinin talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kurum’a sunmak için 1 ay süresi olacaktır. Talep halinde Kurum, marka sahibine 1 aya kadar ek süre verecektir. Ayrıca Kurum, gerekli gördüğü takdirde, ek bilgi ve belge sunulmasını isteyebilecektir.

Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verecektir.

Kurum’un markanın iptaline karar vermesi halinde bu karar, iptal talebinin Kurum’a sunulduğu tarihten itibaren etkili olacaktır. Ancak Kurum, talep üzerine ve iptal hallerinin daha önceki bir tarihte doğmuş olması halinde, iptal kararının bu tarihten itibaren etkili olacağına karar verebilecektir. Bu durum, aşağıdakileri etkilemeyecektir:

 • Karardan önce, markanın sağladığı haklara tecavüz nedeniyle açılan davada verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararlar.
 • Karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeler.

İptal kararının kesinleşmesinden sonra, marka sicilden terkin edilecek ve bu durum, Marka Bülteni’nde yayımlanacaktır.

- İptal talebinde bulunmanın ücreti nedir?

İptal talebinde bulunmanın ücreti henüz belirlenmemiştir.

- İptal talebinin vekil aracılığıyla yapılması zorunlu mudur?

İptal talebinin vekil aracılığıyla yapılmasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Kural olarak, Türkiye'de yerleşik kişiler bakımından Kurum nezdinde işlem yapmak için vekil ile temsil zorunluluğu bulunmamakla birlikte; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet edenler, Kurum nezdinde ancak yetkili marka vekilleri tarafından temsil edilebilirler.

 

Yazarlar: Hatice Ekici Taga, Sumeyye Ucar


Will Revoking Registered Trademarks be Easier in 2024?

image with the word trademark written on it

The main local legislation regulating the protection of trademarks in the Republic of Turkey, the Industrial Property Law With No. 6769 (“IPL”), was published on the Turkish Official Gazette on 10 January 2017. While most of the provisions of the IPL came into force on the date of the publication, the Article 26 of the IPL, titled Revocation Conditions and Revocation Request, was regulated to come into force after 7 years, meaning that on 10 January 2024, the procedure for revocation of registered trademarks will change.

Currently, pursuant to the Provisional Article 4 of the IPL, the Intellectual Property Courts have the authority to revoke the registered trademarks and after a revocation decision of a trademark, the courts send the decision to Turkish Patent and Trademark Office (“Office”) for the trademarks to be revoked.

While the current conditions and details of this procedure will not change drastically, the authority will shift from the Intellectual Property Courts to the Office, which may have an impact for revocation to be easier, faster, and cheaper than the current procedure. Pursuant to the related preamble, this was regulated to be in line with the EU Directive 2015/2436 and EU Trade Mark Regulation 2015/2424.

- What will be the conditions for the revocation of a registered trademark?

Upon request, the Office will have the authority to revoke a trademark that meets the following conditions:

 1. If the trademark has not been used by the trademark owner genuinely within 5 years from its registration date in the country for the goods or services for which it has been registered, without any justifiable reason or its use has been interrupted for 5 years.
  • In the event that the trademark has been used genuinely between the expiry of the 5-year period and the date the revocation request is submitted to the Office, the Office will reject the request. However, if such use was only made to prevent a revocation request, the use within 3 months before the request is submitted to the Office will not be considered.
 1. If the trademark becomes the common name for the goods or services for which it is registered, as a result of the trademark owner’s actions or failure to take the necessary measures.
 2. If, as a result of the use of the trademark by the trademark owner or with the permission of the trademark owner, the trademark becomes misleading for the public especially as to the nature, quality or geographical origin of the goods or services for which it is registered.
 3. Use of the trademark contrary to the technical specification for the guarantee mark or collective mark (pursuant to the Article 32 of IPL).

- What will happen only part of the goods or services meet these conditions?

If these conditions would be valid for only part of the goods or services for which the trademark is registered, the Office will decide to revoke the trademark partially, only for relevant goods or services. Further, the Office will not be able to revoke a trademark in a way that will change the trademark sample (the image of the registered trademark).

- Who will be able to request the revocation?

Article 26 regulates that “related persons” will be able to request the revocation of the trademark from the Office; however, neither the IPL explicitly define, nor the preamble explains the term “related persons”. This can be interpreted as that a related person can be anyone that has a legal interest in the revocation of a registered trademark, depending on each condition mentioned above.

Related persons will claim their trademark revocation requests against the persons registered as the trademark owner in the Office’s registry at the date of the request (or their legal successors).

In the event that the right holder changes during the Office’s evaluation of the revocation request, the proceedings will continue against the person registered as the right holder in the registry.

- What will be the procedure after a revocation request?

The revocation requests will be notified to the trademark owner and the trademark owner will have the right to submit evidence and responses against the request within 1 month.

If requested, the Office will provide extension to the trademark owner up to 1 month. The Office will also have the authority to request additional information and documentation, where it deems necessary.

The Office will make its decision based on the submitted information and documentation.

In the event that the Office decides to revoke a trademark, the decision will be effective as of the date the revocation request is submitted to the Office. However, upon request and if the conditions of revocation arose in a prior date, the Office will have the authority to decide the decision to be effective as of such date. In such case, the followings will not be affected:

 • Decisions of the lawsuits for infringement of the rights provided by the trademark finalized and implemented prior to the revocation decision; and
 • Agreements established and executed prior to the revocation decision.

After the finalization of the revocation decision, the trademark will be deleted from the Office’s registry, and this will be published on the Official Trademark Bulletin.

- How much does a request for revocation cost?

The cost for submitting a revocation request is not determined yet.

- Is representation obligatory in order to file a request for revocation?

There is no explicit regulation regarding representation for revocation requests. Principally, while representation is not obligatory for Turkish residents; those who are domiciled outside the borders of Republic of Turkey can only be represented by trademark attorneys who are authorized to act before the Office.

 

Authors: Hatice Ekici Taga, Sumeyye Ucar


Ozdagistanli Ekici contributed to the Franchise - Turkey chapter of the Lexology Getting The Deal Through

We are happy to announce that our contribution to the Lexology Getting The Deal Through – Franchise - Turkey chapter is now published.

Topics covered include market and business overview, offer and sale of franchises, franchise contracts and franchisor/franchisee relationships and update and trends. 

To access the Turkey chapter, please click here.

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar için Belirlenen Parasal Eşikler Arttırıldı

07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı.

İlgili değişiklikle, Kanun’a “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” tanımları ve bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri eklenmişti. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılar için Kanun’da farklı eşikler belirlenerek, belirlenen eşikleri aşan hizmet sağlayıcılar için birtakım ek yükümlülükler düzenlenmişti. Yine aynı Kanun’da, belirlenen eşiklerin Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Şubat ayı içerisinde yarısına kadar artırılabileceğine yer verilmişti.

23 Şubat 2023 tarihli 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili eşiklerin yarısı oranında artırılmasına karar verilmiştir. Değişiklik sonucunda, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ek yükümlülüklere tabi olması ile sonuçlanacak parasal eşikler aşağıdaki gibidir:

Kategori Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi
Orta Ölçekli 15 milyar TL üzeri
Büyük Ölçekli 45 milyar TL üzeri (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet üzeri)
Çok Büyük Ölçekli 90 milyar TL üzeri (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet üzeri)

Net işlem hacmi ve işlem sayısının hesaplanmasında, yurt dışına yönelik işlemler dikkate alınmamaktadır.

Kanun’da düzenlenen diğer yükümlülüklerin yanısıra, ilgili hizmet sağlayıcıların 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan “elektronik ticaret lisansı” alma yükümlülüğüne tabi olmaları bakımından belirlenen parasal eşik ise, bir takvim yılındaki net işlem hacimlerinin 15 milyar Türk lirası (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet) üzeri olarak değiştirilmiştir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için, elektronik ticaret lisansı için belirlenen bu eşiklerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ekonomik bütünlük içinde bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların net işlem hacimleri ve işlem sayıları dikkate alınmaktadır.

Ek olarak, Ticaret Bakanlığı 01 Ocak 2024 itibari ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre ilgili parasal eşikleri arttırma yetkisine sahip olacaktır.

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayarak makalemize ulaşabilirsiniz.

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar


Monetary Thresholds are Increased for the Service Providers in Electronic Commerce

 

With a law published on the Official Gazette dated 07 July 2022 and numbered 31889, significant changes were made in the Law on the Regulation of Electronic Commerce with no. 6563 (“Law”).

With the relevant amendment, the definitions of "electronic commerce service provider" and "electronic commerce intermediary service provider" and the obligations of these service providers were added to the Law. In addition, certain additional obligations were regulated for service providers exceeding the thresholds determined by the Law. The same Law also stated that the determined thresholds can be increased by half by the President in February 2023.

Accordingly, with a Presidential Decision published on the Official Gazette dated 23 February 2023 and numbered 32112, it was decided that the thresholds determined by the Law to be increased by half. The monetary thresholds that will result in electronic commerce service providers and electronic commerce intermediary service providers being subject to additional obligations as a result of this change are as follows:

Category Net Transaction Volume in a Calendar Year
Medium Scale over 15 billion Turkish lira
Large Scale over 45 billion Turkish lira (and over 100 thousand transactions, excluding cancellations and refunds)
Very Large Scale over 90 billion Turkish lira (and over 100 thousand transactions, excluding cancellations and refunds)

Foreign transactions are not taken into account in the calculation of net transaction volume and number of transactions.

Apart from the other obligations regulated under the Law, the monetary threshold for the obligation of these service providers to obtain "electronic commerce license", which will come into force on 01 January 2025, is changed to over 15 billion Turkish lira of net transaction volume in a calendar year (and over 100 thousand transactions, excluding cancellations and refunds).

For electronic commerce intermediary service providers, when determining whether these thresholds for the electronic commerce license are exceeded, the net transaction volumes and transaction numbers of electronic commerce intermediary service providers that are in economic integrity are taken into account.

Additionally, the Ministry of Commerce will have the authority to increase the relevant monetary thresholds according to the annual rate of change of the electronic commerce volume as of 01 January 2024.

For detailed information on the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers, click here to read our article.

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar


Ödeme Hizmetleri Sunan Kuruluşların Asgari Özkaynak Yükümlülük Tutarları Güncellendi

Ödeme hizmetlerine ve kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer almaktadır. Ödeme kuruluşlarının özkaynaklarına ilişkin kurallar ise, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) düzenlenmektedir.

Yönetmelik uyarınca, ödeme kuruluşlarının özkaynağı Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan özkaynak için asgari tutar ise yine Yönetmelik’le belirlenmiştir. Ayrıca bu miktarların, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirileceği de düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 28 Ocak 2023 tarihli 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile birlikte, ödeme hizmetleri sunan kuruluşların asgari özkaynak yükümlülük tutarlarını güncellemiştir.

Tebliğ uyarınca, kuruluşlar için hesaplanan özkaynak aşağıda belirtilen tutarlardan daha az olamayacaktır.

Ödeme Kuruluşu

Asgari Özkaynak (TL)

30 Haziran 2023’e kadar

30 Haziran 2023’ten itibaren

Münhasıran fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik ödeme hizmetlerini gerçekleştiren  ödeme kuruluşları

3 milyon

5.5 milyon

Diğer ödeme kuruluşları*

5 milyon

9 milyon

Elektronik para kuruluşları

13 milyon

25 milyon

Tebliğ, 30 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, C. Sümeyye Uçar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti sunan ödeme kuruluşları hariç


Minimum Equity Requirement for Payment Service Institutions is Updated

The procedures and principles regarding payment services and institutions are set out under the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions. Rules on the equity of payment institutions are regulated under the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers (“Regulation”).

Pursuant to the Regulation, the equity of payment institutions is calculated as of the end of June and December. The minimum amount for the calculated equity is also determined by the Regulation. It is also regulated that these amounts will be re-evaluated every year in January by the Central Bank of the Republic of Turkey, taking into account the annual changes in the price indices published by the Turkish Statistical Institute.

Within this scope, the Central Bank of the Republic of Turkey has updated the minimum equity requirement amounts of the institutions providing payment services with a Communiqué published in the Official Gazette dated 28 January 2023 and numbered 32087.

Pursuant to the Communiqué, the calculated equity of the institutions cannot be less than the amounts stated below.

Payment Institution Minimum Equity
Until 30 June 2023 As of 30 June 2023
Payment institutions that perform payment services exclusively for the intermediation of invoice payments TRY 3 million

[approx. EUR 146.500]

TRY 5.5 million

[approx. EUR 268.600]

Other payment institutions* TRY 5 million

[approx. EUR 244.200]

TRY 9 million

[approx. EUR 439.600]

Electronic Money Institutions TRY 13 million

[approx. EUR 635.000]

TRY 25 million

[approx. EUR 1.221.200]

The Communiqué will enter into force on 30 June 2023.

 

Authors: Burak Ozdagistanli, C. Sümeyye Uçar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Except for payment institutions that provide the service of providing consolidated information regarding one or more payment accounts of the payment service user on online platforms, provided that the payment service user's consent is obtained.


Turkey E-Sports Federation’s Main Statute

RGB Keyboard

Within the scope of the Law on Sports Clubs and Sports Federations dated 22.04.2022 and numbered 7405 and the Regulation on Procedures and Principles on the Work of Independent Sports Federations dated 19.07.2012 and numbered 28358, “Turkey E-Sports Federation’s Main Statute” (“Main Statute”) prepared by the Turkey Sports Federation (“Federation”) was published in the Official Gazette on 18 November 2022 and entered into force on the same day.

The Main Statute determines the general assembly, board of directors, supervisory board, disciplinary board and other boards of the Federation, sports clubs operating in the field of e-sports and other related organizations, and the procedures and principles that must be followed in all activities carried out by the Federation.

The executive bodies constituting the Federation’s administrative structure, the duties, and powers of; and the qualifications and procedure of the election for the said bodies are regulated by the Main Statute.

The following are the prominent ones among the duties and powers of the Federation set out under the Main Statute:

 • To make all types of arrangements, produce projects, take and implement decisions in order to ensure the spread and development of sports (e-sports) around the country.
 • To program and control the implementation of domestic and international activities related to e-sports in Turkey and abroad.
 • To organize and to ensure the continuity of organized competitions within the country, to assign referees, representatives, and observers.
 • To give permission to persons and organizations for private competitions, private seminars, and courses, after they fulfill necessary conditions.

In addition, within the scope of the activities of the Federation, it is regulated that the Federation’s board of directors is exclusively authorized to broadcast, transmit, organize, and schedule all the races related to this sport via television, radio, internet and all kinds of technical devices or similar means, within the borders of the Republic of Turkey.

In the Main Statute, it is regulated that sports clubs operating in sports branches affiliated to the Federation and other sports clubs, sports branches and sports joint-stock companies will be affiliated to the Federation in matters falling under the jurisdiction of the Federation. According to the regulation, the sports clubs, provincial directorates, and sports joint-stock companies will be recorded and registered by the Ministry of Youth and Sports (“Ministry”).

The last important issue regulated in the Main Statute is the regulation that the registrations of sports joint-stock companies, that do not participate in the sports branch activities they undertake to participate in, for 3 consecutive years without permission and excuse, will be canceled by the relevant sports federation via the Ministry's information system. According to the Main Statute, these sports joint-stock companies whose registrations have been canceled will not be able to participate in the competitions and will not be able to be represented in the Federation's general assembly.

With this regulation introduced for the e-sports branch, which has found its place with large-scale organizations in Turkey, the details and boundaries of the Federation’s powers and duties have been determined, and thus, the Federation has gained an independent structure.

Authors: Burak Özdağıstanli, Bensu Özdemir, Ebru Gümüş


Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü

RGB Keyboard

22.04.2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği kapsamında, Türkiye E-Spor Federasyonu (“Federasyon”) tarafından hazırlanan “Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü” (“Ana Statü”) 18 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.

Ana Statü, Federasyon’un genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, e-spor alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları ve Federasyon tarafından yürütülen bütün faaliyetlerde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektedir.

Federasyon’un idari yapısını oluşturan organlar ve söz konusu idari organların görev ve yetkileri ile göreve seçilme yeterlilikleri ve seçim usulü de yine Ana Statü ile düzenlenmektedir.

Ana Statü ile Federasyon’un görev ve yetkileri sayılmış olup bu görev ve yetkilerden öne çıkanlar şunlardır:

 • Spor dalının (e-spor) ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
 • Yurt içi ve yurt dışında spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetleri ve yurt içi diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
 • Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen bütün müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.
 • Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izin vermek.

Ek olarak, Federasyon faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bu spor dalına ilişkin bütün yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon yönetim kurulunun yetkili olduğu düzenlenmektedir.

Ana Statü’de Federasyon’a bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin, spor dalları ile spor anonim şirketlerinin, Federasyon’un görev alanına giren konularda Federasyon’a bağlı olacağı düzenlenmektedir. Düzenlemeye göre, söz konusu spor kulüpleri, il müdürlükleri ve spor anonim şirketleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından kayıt ve tescil edilecektir.

Ana Statü’de düzenlenen son önemli husus ise, katılmayı taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin, bu spor dallarına ilişkin tescillerinin ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edileceğine ilişkin düzenlemedir. Ana Statü’ye göre, tescilleri iptal edilen bu spor anonim şirketleri, yarışmalara katılamayacaklar ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemeyecekler.

Bu kapsamda, Türkiye’de oldukça geniş çaplı organizasyonlarla kendine yer bulan e-spor dalı bakımından getirilen bu hukuki düzenleme ile, yetki ve görevlerinin detayları ve sınırları belirlenen Federasyon, bağımsız bir yapı kazanmıştır.

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Bensu Özdemir, Ebru Gümüş


Turkish Data Protection Authority Started Enforcement Against Foreign Controllers

letter with Turkish Data Protection Authority's logo

Recently, the Turkish Data Protection Authority (“DPA”) started sending information request letters dated August 15, 2022, to foreign controllers (data controllers located outside Turkey but collect/process personal data from Turkey) that did not register with the Data Controllers’ Registry (“VERBIS”) by the deadline.

For background, all foreign controllers that collect data from Turkey are required to; i) appoint a local representative in Turkey and ii) register with VERBIS. The deadline for this process was December 31, 2021.

As a result, foreign controllers that missed this deadline to register or failed to register at all are now being investigated by the DPA.

For this purpose, the DPA has sent information requests to multiple foreign controllers to calculate the administrative fines that will be applied to foreign controllers based on the Law on Misdemeanours w. no. 5326.

Pursuant to Art. 17/2 of the Law no. 5326, when an administrative fine is stipulated in the legislation by providing a range (minimum and maximum), the following must be taken into consideration to determine the applicable fine:

 • Level of illegality,
 • Level of negligence of the perpetrator, and
 • Financial status of the perpetrator.

What information is being requested?

The DPA is requesting the following information from foreign controllers to determine the fine that will be applied:

 • Is the foreign controller targeting the data subjects residing in Turkey,
 • Does the foreign controller have an establishment in Turkey,
 • Is the foreign controller monitoring behaviours of data subjects residing in Turkey,
 • Is the foreign controller process sensitive personal data of data subjects residing in Turkey,
 • What is the total number of users, members, customers, daily visits and number of application downloads from Turkey,
 • Global annual turnover and employee number for 2020 and 2021.

What is the timeline to provide the information?

The foreign controllers are required to respond within 15 days as of receiving the letter. Having said that, requesting time extension from the DPA is possible. If the requested information is not provided by the foreign controller in time, the DPA may impose administrative sanctions based on publicly available information and resources.

What is the actual risk for non-compliance?

The administrative sanction that the DPA may apply is between TRY 53.572 – TRY 2.678.863 (approx. USD 2.880 – USD 144.000). In addition to the administrative fine, the DPA may instruct the foreign controller to register with VERBIS. If the foreign controller fails to comply with this instruction, an additional fine between TRY 66.965 – TRY 2.678.863 (approx. USD 3.600 – USD 144.000) may be imposed.

Lastly, although unlikely, the DPA may decide to restrict the data processing operations of the foreign controller pursuant to Art. 15/7 of the Law on Protection of Personal Data.

Author: Burak Özdağıstanli