Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Özdağıstanlı Ekici Avukatlık Ortaklığı olarak (“Veri Sorumlusu”) bizlere iş başvurusu yapan çalışan adaylarının kişisel verilerinin güvenliği ve korunması hususlarına büyük bir önem göstermekteyiz. Bu bilinçle, toplanan her türlü kişisel verinin 6698 sayılı KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi konusuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

KVKK’da belirtildiği üzere tarafımızca veya talimatlarımızı çerçevesinde işlenmekte olan kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olduğumuz bilincinde olarak, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlamalar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olarak tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu’na iş başvurusu yapmak maksadıyla öz geçmişinizi doğrudan careers@iptech-legal.com adresinden bizlere ilettiğiniz durumlarda toplanacaktır. Öz geçmişinizi e-posta vasıtası ile gönderebilirsiniz.

Toplanan kişisel verileriniz, sadece başvurduğunuz pozisyonun kritlerleri için uygun olup olmadığınızın ölçülmesi amacıyla işlenebilecektir. Buna ek olarak, başvurunuz sırasında iletmiş olduğunuz referanslarınızla da aynı amaçla bağlantıya geçilebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için ve işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda bahsedilen şekilde doğrudan sizlerin ilettiği veriler 3.kişi veri sorumluları ile paylaşılmayacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 2. maddede belirtilen yöntemlerle toplanabilecek ve başvurduğunuz pozisyon için uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi amacıyla, KVKK’nın 5/2 f) kapsamında işlenebilir. Özgeçmişi uygun bulunan kişilerin verileri iş sözleşmesi süresi boyunca saklanacak olup, birlikte çalışma fırsatı sunamadığımız adayların kişisel verileri ise başvuru tarihini takiben 6 ay içerisinde imha edilecektir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle bizlere iletmeniz durumunda, talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde herhangi bir ücret talep etmeksizin sonuçlandıracağız. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca, başvurulara ilişkin bir ücret öngörülmesi durumunda, belirlenecek ilgili ücret alınacaktır.

KVKK’nın 11. maddesine göre ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır;

 1. a)    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. f)     KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. g)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. h)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda yer alan haklarınızın kullanımı sırasında talebinizin daha hızlı çözümlenebilmesi için lütfen ekli formu kullanarak tarafımıza başvuru yapınız.

EK – 1: Başvuru Formu

6698 sayılı KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişilerin, Veri Sorumlusu’nun Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilmiştir.

KVKK’nın  13.  maddesinin  1.  fıkrası  gereği,  söz  konusu  haklara  ilişkin  bildirimin  yazılı  olarak  yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak, şahsen kimlik teyitli olarak, noter marifetiyle veya KEP adresi ile bize iletilmesi gerekmektedir. Eğer e-posta adresiniz sistemimizde daha önceden kayıt altına alınmış ise bizlere info@iptech-legal.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

Başvurunun Gönderileceği Adres: Begonya Sok. No: 3 Nidakule Ataşehir Kuzey K: 17 Ataşehir İstanbul
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Başvurunun gönderileceği zarf üzerinde “KVKK İlgili Kişi Bilgi Talebi” yazılmalıdır

Yukarıda belirtilen şekilde tarafımıza iletilmiş olan başvurunuz, KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca talebinizin bize ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede yanıtlandırılacak olup, bu süre en fazla otuz gün olacaktır. Yanıtlarımız, KVKK’nın aynı maddesi gereği yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza ulaştırılacaktır.

 1. İlgili Kişi Bilgileri:

Adı:

Soyadı:

Doğum Tarihi:

Telefon No:

E-Posta Adresi:

Adres:

 1. Talebiniz

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi belirtiniz. Aksi yönde bir talebiniz olmaması halinde tarafınıza gönderilecek yanıt yukarıda belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

 

 

 

İşbu başvuru formu, KVKK’da belirtilen azami sürede size cevap verebilmek için kişisel verilerinizin daha doğru ve eksiksiz bir şekilde belirlenebilmesi için düzenlenmiştir. Veri Sorumlusu ilgili kişinin kimlik ve yetkisini tespit veya teyit için ek evrak talep edebilir.

İşbu formu imzalamak ve tarafımıza iletmek suretiyle form kapsamında belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, bu bilgileri ve talepleri iletmek konusunda yetkili olduğunuzu taahhüt etmektesiniz. Formda belirtilen bilgilerin hatalı olması, güncel olmaması veya yetkisiz bir başvuru yapılmasından dolayı Veri Sorumlusu’nun hiçbir sorumluluğu olmadığını da kabul etmektesiniz.

İlgili Kişi 

                                                          Adı Soyadı:

                                                           Başvuru Tarihi:

                                                       İmza: