Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar için Belirlenen Parasal Eşikler Arttırıldı

07 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bir kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) önemli değişiklikler yapılmıştı.

İlgili değişiklikle, Kanun’a “elektronik ticaret hizmet sağlayıcı” ve “elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı” tanımları ve bu hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri eklenmişti. Ayrıca, bu hizmet sağlayıcılar için Kanun’da farklı eşikler belirlenerek, belirlenen eşikleri aşan hizmet sağlayıcılar için birtakım ek yükümlülükler düzenlenmişti. Yine aynı Kanun’da, belirlenen eşiklerin Cumhurbaşkanı tarafından 2023 Şubat ayı içerisinde yarısına kadar artırılabileceğine yer verilmişti.

23 Şubat 2023 tarihli 32112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili eşiklerin yarısı oranında artırılmasına karar verilmiştir. Değişiklik sonucunda, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların ek yükümlülüklere tabi olması ile sonuçlanacak parasal eşikler aşağıdaki gibidir:

Kategori Bir Takvim Yılındaki Net İşlem Hacmi
Orta Ölçekli 15 milyar TL üzeri
Büyük Ölçekli 45 milyar TL üzeri (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet üzeri)
Çok Büyük Ölçekli 90 milyar TL üzeri (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet üzeri)

Net işlem hacmi ve işlem sayısının hesaplanmasında, yurt dışına yönelik işlemler dikkate alınmamaktadır.

Kanun’da düzenlenen diğer yükümlülüklerin yanısıra, ilgili hizmet sağlayıcıların 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan “elektronik ticaret lisansı” alma yükümlülüğüne tabi olmaları bakımından belirlenen parasal eşik ise, bir takvim yılındaki net işlem hacimlerinin 15 milyar Türk lirası (ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı 100 bin adet) üzeri olarak değiştirilmiştir.

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için, elektronik ticaret lisansı için belirlenen bu eşiklerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, ekonomik bütünlük içinde bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların net işlem hacimleri ve işlem sayıları dikkate alınmaktadır.

Ek olarak, Ticaret Bakanlığı 01 Ocak 2024 itibari ile elektronik ticaret hacminin yıllık değişim oranına göre ilgili parasal eşikleri arttırma yetkisine sahip olacaktır.

Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayarak makalemize ulaşabilirsiniz.

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar


Monetary Thresholds are Increased for the Service Providers in Electronic Commerce

 

With a law published on the Official Gazette dated 07 July 2022 and numbered 31889, significant changes were made in the Law on the Regulation of Electronic Commerce with no. 6563 (“Law”).

With the relevant amendment, the definitions of "electronic commerce service provider" and "electronic commerce intermediary service provider" and the obligations of these service providers were added to the Law. In addition, certain additional obligations were regulated for service providers exceeding the thresholds determined by the Law. The same Law also stated that the determined thresholds can be increased by half by the President in February 2023.

Accordingly, with a Presidential Decision published on the Official Gazette dated 23 February 2023 and numbered 32112, it was decided that the thresholds determined by the Law to be increased by half. The monetary thresholds that will result in electronic commerce service providers and electronic commerce intermediary service providers being subject to additional obligations as a result of this change are as follows:

Category Net Transaction Volume in a Calendar Year
Medium Scale over 15 billion Turkish lira
Large Scale over 45 billion Turkish lira (and over 100 thousand transactions, excluding cancellations and refunds)
Very Large Scale over 90 billion Turkish lira (and over 100 thousand transactions, excluding cancellations and refunds)

Foreign transactions are not taken into account in the calculation of net transaction volume and number of transactions.

Apart from the other obligations regulated under the Law, the monetary threshold for the obligation of these service providers to obtain "electronic commerce license", which will come into force on 01 January 2025, is changed to over 15 billion Turkish lira of net transaction volume in a calendar year (and over 100 thousand transactions, excluding cancellations and refunds).

For electronic commerce intermediary service providers, when determining whether these thresholds for the electronic commerce license are exceeded, the net transaction volumes and transaction numbers of electronic commerce intermediary service providers that are in economic integrity are taken into account.

Additionally, the Ministry of Commerce will have the authority to increase the relevant monetary thresholds according to the annual rate of change of the electronic commerce volume as of 01 January 2024.

For detailed information on the Regulation on Electronic Commerce Intermediary Service Providers and Electronic Commerce Service Providers, click here to read our article.

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar


Ödeme Hizmetleri Sunan Kuruluşların Asgari Özkaynak Yükümlülük Tutarları Güncellendi

Ödeme hizmetlerine ve kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer almaktadır. Ödeme kuruluşlarının özkaynaklarına ilişkin kurallar ise, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) düzenlenmektedir.

Yönetmelik uyarınca, ödeme kuruluşlarının özkaynağı Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan özkaynak için asgari tutar ise yine Yönetmelik’le belirlenmiştir. Ayrıca bu miktarların, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirileceği de düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 28 Ocak 2023 tarihli 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile birlikte, ödeme hizmetleri sunan kuruluşların asgari özkaynak yükümlülük tutarlarını güncellemiştir.

Tebliğ uyarınca, kuruluşlar için hesaplanan özkaynak aşağıda belirtilen tutarlardan daha az olamayacaktır.

Ödeme Kuruluşu

Asgari Özkaynak (TL)

30 Haziran 2023’e kadar

30 Haziran 2023’ten itibaren

Münhasıran fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik ödeme hizmetlerini gerçekleştiren  ödeme kuruluşları

3 milyon

5.5 milyon

Diğer ödeme kuruluşları*

5 milyon

9 milyon

Elektronik para kuruluşları

13 milyon

25 milyon

Tebliğ, 30 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, C. Sümeyye Uçar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti sunan ödeme kuruluşları hariç


Minimum Equity Requirement for Payment Service Institutions is Updated

The procedures and principles regarding payment services and institutions are set out under the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions. Rules on the equity of payment institutions are regulated under the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers (“Regulation”).

Pursuant to the Regulation, the equity of payment institutions is calculated as of the end of June and December. The minimum amount for the calculated equity is also determined by the Regulation. It is also regulated that these amounts will be re-evaluated every year in January by the Central Bank of the Republic of Turkey, taking into account the annual changes in the price indices published by the Turkish Statistical Institute.

Within this scope, the Central Bank of the Republic of Turkey has updated the minimum equity requirement amounts of the institutions providing payment services with a Communiqué published in the Official Gazette dated 28 January 2023 and numbered 32087.

Pursuant to the Communiqué, the calculated equity of the institutions cannot be less than the amounts stated below.

Payment Institution Minimum Equity
Until 30 June 2023 As of 30 June 2023
Payment institutions that perform payment services exclusively for the intermediation of invoice payments TRY 3 million

[approx. EUR 146.500]

TRY 5.5 million

[approx. EUR 268.600]

Other payment institutions* TRY 5 million

[approx. EUR 244.200]

TRY 9 million

[approx. EUR 439.600]

Electronic Money Institutions TRY 13 million

[approx. EUR 635.000]

TRY 25 million

[approx. EUR 1.221.200]

The Communiqué will enter into force on 30 June 2023.

 

Authors: Burak Ozdagistanli, C. Sümeyye Uçar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Except for payment institutions that provide the service of providing consolidated information regarding one or more payment accounts of the payment service user on online platforms, provided that the payment service user's consent is obtained.


Turkey E-Sports Federation’s Main Statute

RGB Keyboard

Within the scope of the Law on Sports Clubs and Sports Federations dated 22.04.2022 and numbered 7405 and the Regulation on Procedures and Principles on the Work of Independent Sports Federations dated 19.07.2012 and numbered 28358, “Turkey E-Sports Federation’s Main Statute” (“Main Statute”) prepared by the Turkey Sports Federation (“Federation”) was published in the Official Gazette on 18 November 2022 and entered into force on the same day.

The Main Statute determines the general assembly, board of directors, supervisory board, disciplinary board and other boards of the Federation, sports clubs operating in the field of e-sports and other related organizations, and the procedures and principles that must be followed in all activities carried out by the Federation.

The executive bodies constituting the Federation’s administrative structure, the duties, and powers of; and the qualifications and procedure of the election for the said bodies are regulated by the Main Statute.

The following are the prominent ones among the duties and powers of the Federation set out under the Main Statute:

 • To make all types of arrangements, produce projects, take and implement decisions in order to ensure the spread and development of sports (e-sports) around the country.
 • To program and control the implementation of domestic and international activities related to e-sports in Turkey and abroad.
 • To organize and to ensure the continuity of organized competitions within the country, to assign referees, representatives, and observers.
 • To give permission to persons and organizations for private competitions, private seminars, and courses, after they fulfill necessary conditions.

In addition, within the scope of the activities of the Federation, it is regulated that the Federation’s board of directors is exclusively authorized to broadcast, transmit, organize, and schedule all the races related to this sport via television, radio, internet and all kinds of technical devices or similar means, within the borders of the Republic of Turkey.

In the Main Statute, it is regulated that sports clubs operating in sports branches affiliated to the Federation and other sports clubs, sports branches and sports joint-stock companies will be affiliated to the Federation in matters falling under the jurisdiction of the Federation. According to the regulation, the sports clubs, provincial directorates, and sports joint-stock companies will be recorded and registered by the Ministry of Youth and Sports (“Ministry”).

The last important issue regulated in the Main Statute is the regulation that the registrations of sports joint-stock companies, that do not participate in the sports branch activities they undertake to participate in, for 3 consecutive years without permission and excuse, will be canceled by the relevant sports federation via the Ministry's information system. According to the Main Statute, these sports joint-stock companies whose registrations have been canceled will not be able to participate in the competitions and will not be able to be represented in the Federation's general assembly.

With this regulation introduced for the e-sports branch, which has found its place with large-scale organizations in Turkey, the details and boundaries of the Federation’s powers and duties have been determined, and thus, the Federation has gained an independent structure.

Authors: Burak Özdağıstanli, Bensu Özdemir, Ebru Gümüş


Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü

RGB Keyboard

22.04.2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği kapsamında, Türkiye E-Spor Federasyonu (“Federasyon”) tarafından hazırlanan “Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü” (“Ana Statü”) 18 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.

Ana Statü, Federasyon’un genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, e-spor alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları ve Federasyon tarafından yürütülen bütün faaliyetlerde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektedir.

Federasyon’un idari yapısını oluşturan organlar ve söz konusu idari organların görev ve yetkileri ile göreve seçilme yeterlilikleri ve seçim usulü de yine Ana Statü ile düzenlenmektedir.

Ana Statü ile Federasyon’un görev ve yetkileri sayılmış olup bu görev ve yetkilerden öne çıkanlar şunlardır:

 • Spor dalının (e-spor) ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
 • Yurt içi ve yurt dışında spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetleri ve yurt içi diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
 • Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen bütün müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.
 • Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izin vermek.

Ek olarak, Federasyon faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bu spor dalına ilişkin bütün yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon yönetim kurulunun yetkili olduğu düzenlenmektedir.

Ana Statü’de Federasyon’a bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin, spor dalları ile spor anonim şirketlerinin, Federasyon’un görev alanına giren konularda Federasyon’a bağlı olacağı düzenlenmektedir. Düzenlemeye göre, söz konusu spor kulüpleri, il müdürlükleri ve spor anonim şirketleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından kayıt ve tescil edilecektir.

Ana Statü’de düzenlenen son önemli husus ise, katılmayı taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin, bu spor dallarına ilişkin tescillerinin ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edileceğine ilişkin düzenlemedir. Ana Statü’ye göre, tescilleri iptal edilen bu spor anonim şirketleri, yarışmalara katılamayacaklar ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemeyecekler.

Bu kapsamda, Türkiye’de oldukça geniş çaplı organizasyonlarla kendine yer bulan e-spor dalı bakımından getirilen bu hukuki düzenleme ile, yetki ve görevlerinin detayları ve sınırları belirlenen Federasyon, bağımsız bir yapı kazanmıştır.

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Bensu Özdemir, Ebru Gümüş


Turkish Data Protection Authority Started Enforcement Against Foreign Controllers

letter with Turkish Data Protection Authority's logo

Recently, the Turkish Data Protection Authority (“DPA”) started sending information request letters dated August 15, 2022, to foreign controllers (data controllers located outside Turkey but collect/process personal data from Turkey) that did not register with the Data Controllers’ Registry (“VERBIS”) by the deadline.

For background, all foreign controllers that collect data from Turkey are required to; i) appoint a local representative in Turkey and ii) register with VERBIS. The deadline for this process was December 31, 2021.

As a result, foreign controllers that missed this deadline to register or failed to register at all are now being investigated by the DPA.

For this purpose, the DPA has sent information requests to multiple foreign controllers to calculate the administrative fines that will be applied to foreign controllers based on the Law on Misdemeanours w. no. 5326.

Pursuant to Art. 17/2 of the Law no. 5326, when an administrative fine is stipulated in the legislation by providing a range (minimum and maximum), the following must be taken into consideration to determine the applicable fine:

 • Level of illegality,
 • Level of negligence of the perpetrator, and
 • Financial status of the perpetrator.

What information is being requested?

The DPA is requesting the following information from foreign controllers to determine the fine that will be applied:

 • Is the foreign controller targeting the data subjects residing in Turkey,
 • Does the foreign controller have an establishment in Turkey,
 • Is the foreign controller monitoring behaviours of data subjects residing in Turkey,
 • Is the foreign controller process sensitive personal data of data subjects residing in Turkey,
 • What is the total number of users, members, customers, daily visits and number of application downloads from Turkey,
 • Global annual turnover and employee number for 2020 and 2021.

What is the timeline to provide the information?

The foreign controllers are required to respond within 15 days as of receiving the letter. Having said that, requesting time extension from the DPA is possible. If the requested information is not provided by the foreign controller in time, the DPA may impose administrative sanctions based on publicly available information and resources.

What is the actual risk for non-compliance?

The administrative sanction that the DPA may apply is between TRY 53.572 – TRY 2.678.863 (approx. USD 2.880 – USD 144.000). In addition to the administrative fine, the DPA may instruct the foreign controller to register with VERBIS. If the foreign controller fails to comply with this instruction, an additional fine between TRY 66.965 – TRY 2.678.863 (approx. USD 3.600 – USD 144.000) may be imposed.

Lastly, although unlikely, the DPA may decide to restrict the data processing operations of the foreign controller pursuant to Art. 15/7 of the Law on Protection of Personal Data.

Author: Burak Özdağıstanli


New Requirements for OTTs in Turkey

The Amendment Law on the Media Law and Other Laws (“Amendment Law”) was published in the Official Gazette on 18 October 2022.

The Amendment Law incorporated significant amendments to the Electronic Communications Law w. no. 5809 (“Electronic Communications Law”) and adds the definition of the “over-the-top service” (“OTT”) as “interpersonal electronic communication services within the scope of audio, written and visual communication, presented (i) to subscribers and users with internet access, (ii) independently from the operators or the provided internet service, (iii) via a software open to the public”.

With the amendments, OTT service providers are included to the service providers that are required to obtain authorization from the regulator body of the telecommunication in Turkey, the Information Technologies and Communication Authority (“Authority”).

It is also regulated that OTT service providers must carry out their activities through their fully authorized representatives, that must be incorporated under Turkish Commercial Code as a joint stock or limited liability company in Turkey.

Further, depending on the presented OTT service’s nature, OTT service providers will be deemed as “operators” in terms of regulated rights and obligations under the Electronic Communications Law.

Additionally, in cases of incompliance, the Amendment Law regulates that the Authority may:

 • Take all types of measures in order to prevent the OTT services to be presented to users,
 • Imply administrative fine between TRY 1.000.000 to TRY 30.000.000 (approx. EUR 54.020 up to 620.600) against the OTT service providers that do not fulfil the obligations under the Electronic Communications Law or provide services without authorization.
 • Reduce the internet traffic bandwidth of OTT service providers up to 95% or block access to the application/website, if the administrative fine is not paid and the legislative obligations are not fulfilled; or if OTT service is provided without authorization, within the 6 months of the date the Authority notifies the OTT service provider.

This recent regulation for OTT services is quite broad and the details regarding authorization types and authorization steps are not yet published. The Authority is expected to provide the details related to authorization for OTT services in the coming days.

Authors: Burak Özdağıstanli, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir


Şebekeler Üstü Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na (“Elektronik Haberleşme Kanunu”) önemli değişiklikler getirerek “şebekeler üstü hizmet”i, “İnternet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kişiler arası elektronik haberleşme hizmetleri” olarak tanımlamaktadır.

Değişikliklerle birlikte şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (“Kurum”) yetki alması gereken hizmet sağlayıcılar arasında yer almaktadır.

Ek olarak, şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların, faaliyetlerini Türkiye'de, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş tam yetkili temsilcileri aracılığıyla yürüteceği de düzenlenmektedir.

Ayrıca, sunulan şebekeler üstü hizmetin niteliğine bağlı olarak şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülükler bakımından “işletmeci” olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte, Değişiklik Kanunu’yla getirilen düzenleme ile, şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda Kurum;

 • Şebekeler üstü hizmetlerin kullanıcılara sunulmasını engellemek için her türlü önlemi alabilir;
 • Düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1.000.000 Türk Lirasından 30.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verebilir;
 • İdari para cezasını süresinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %95’ine kadar daraltılmasına veya ilgili uygulama/internet sitesine erişimin engellenmesine karar verebilir.

Şebekeler üstü hizmetlere yönelik bu düzenleme oldukça geniş olmakla birlikte yetkilendirme türleri ile yetkilendirme adımlarına ilişkin detaylar henüz yayımlanmamıştır. Şebekeler üstü hizmetler kapsamında yetkilendirme ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Kurum tarafından duyurulması beklenmektedir.

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir


TRABIS STARTS ITS OPERATIONS

For many years, the allocation and transactions of ".tr" domain names have been carried out by the Middle East Technical University (“METU”) through the Nic.TR system. With the Regulation on Internet Domain Names, which was put into effect by the Ministry of Transport and Infrastructure, this authority and duty has been given to the Information Technologies and Communication Authority (“BTK”). Thereupon, METU transferred the management of “.tr” domain names to BTK with an agreement signed on December 21st, 2018. The agreement regulated that the Nic.TR system would be closed in 2020 and the .tr Network Information System (“TRABIS”) would replace it.

On March 23rd, 2020, Nic.TR system was closed to applications and renewals. During the transition period, i.e., until TRABIS goes into operation, operators called "registry operators", who have signed contracts with Nic.TR management, carries out the allocation processes. The Nic.TR system will be closed simultaneously with TRABIS' activation, and after TRABIS becomes operational, the registry operators will carry out relevant transactions through TRABIS.

On August 19th, 2022, BTK made a press release on TRABIS' operations. According to BTK’s statement, TRABIS will start its operations on September 14th, 2022.

With TRABIS starting its operations; the articles in the Regulation on Internet Domain Names, the Communiqué on Internet Domain Names and the Communiqué on Dispute Resolution Mechanism for Internet Domain Names, which have not entered into force yet - will enter into force.

Within the scope of the legislation that will come into force, domain names transactions such as application, renewal, cancellation and transfer will be carried out by the "Registry Agencies" that have been granted a certificate by BTK. Further, the sale of “.tr” domain names, which is currently prohibited, can be carried out 3 years after TRABIS becomes operational.

In addition to these, an alternative dispute resolution mechanism has been determined for the “.tr” domain names disputes. It is regulated that the resolution processes of domain name allocation disputes will be carried out by arbitrators or arbitration committees . However, it will not be possible to apply to this mechanism for the domain names that were allocated before TRABIS became operational.

Lastly, according to the press release and within the scope of the aforementioned legislation, the allocation of “net.tr”, “org.tr” and “com.tr” domain names will be carried out with the “first come, first served” principle, without any documents and in the order of application time. In the determination of first comer, the time when the domain name application is received by TRABIS will be taken into consideration. Users may benefit from the TRABIS Pre-Order Service offered by METUnic, which was established by METU and operates as the registry operator of Nic.TR.