Ödeme Hizmetleri Sunan Kuruluşların Asgari Özkaynak Yükümlülük Tutarları Güncellendi

Ödeme hizmetlerine ve kuruluşlarına ilişkin usul ve esaslar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer almaktadır. Ödeme kuruluşlarının özkaynaklarına ilişkin kurallar ise, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) düzenlenmektedir.

Yönetmelik uyarınca, ödeme kuruluşlarının özkaynağı Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla hesaplanmaktadır. Hesaplanan özkaynak için asgari tutar ise yine Yönetmelik’le belirlenmiştir. Ayrıca bu miktarların, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişimler göz önünde bulundurularak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında tekrar değerlendirileceği de düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 28 Ocak 2023 tarihli 32087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile birlikte, ödeme hizmetleri sunan kuruluşların asgari özkaynak yükümlülük tutarlarını güncellemiştir.

Tebliğ uyarınca, kuruluşlar için hesaplanan özkaynak aşağıda belirtilen tutarlardan daha az olamayacaktır.

Ödeme Kuruluşu

Asgari Özkaynak (TL)

30 Haziran 2023’e kadar

30 Haziran 2023’ten itibaren

Münhasıran fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik ödeme hizmetlerini gerçekleştiren  ödeme kuruluşları

3 milyon

5.5 milyon

Diğer ödeme kuruluşları*

5 milyon

9 milyon

Elektronik para kuruluşları

13 milyon

25 milyon

Tebliğ, 30 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, C. Sümeyye Uçar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti sunan ödeme kuruluşları hariç


Minimum Equity Requirement for Payment Service Institutions is Updated

The procedures and principles regarding payment services and institutions are set out under the Law No. 6493 on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions. Rules on the equity of payment institutions are regulated under the Regulation on Payment Services and Electronic Money Issuance and Payment Service Providers (“Regulation”).

Pursuant to the Regulation, the equity of payment institutions is calculated as of the end of June and December. The minimum amount for the calculated equity is also determined by the Regulation. It is also regulated that these amounts will be re-evaluated every year in January by the Central Bank of the Republic of Turkey, taking into account the annual changes in the price indices published by the Turkish Statistical Institute.

Within this scope, the Central Bank of the Republic of Turkey has updated the minimum equity requirement amounts of the institutions providing payment services with a Communiqué published in the Official Gazette dated 28 January 2023 and numbered 32087.

Pursuant to the Communiqué, the calculated equity of the institutions cannot be less than the amounts stated below.

Payment Institution Minimum Equity
Until 30 June 2023 As of 30 June 2023
Payment institutions that perform payment services exclusively for the intermediation of invoice payments TRY 3 million

[approx. EUR 146.500]

TRY 5.5 million

[approx. EUR 268.600]

Other payment institutions* TRY 5 million

[approx. EUR 244.200]

TRY 9 million

[approx. EUR 439.600]

Electronic Money Institutions TRY 13 million

[approx. EUR 635.000]

TRY 25 million

[approx. EUR 1.221.200]

The Communiqué will enter into force on 30 June 2023.

 

Authors: Burak Ozdagistanli, C. Sümeyye Uçar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Except for payment institutions that provide the service of providing consolidated information regarding one or more payment accounts of the payment service user on online platforms, provided that the payment service user's consent is obtained.


Turkey E-Sports Federation’s Main Statute

RGB Keyboard

Within the scope of the Law on Sports Clubs and Sports Federations dated 22.04.2022 and numbered 7405 and the Regulation on Procedures and Principles on the Work of Independent Sports Federations dated 19.07.2012 and numbered 28358, “Turkey E-Sports Federation’s Main Statute” (“Main Statute”) prepared by the Turkey Sports Federation (“Federation”) was published in the Official Gazette on 18 November 2022 and entered into force on the same day.

The Main Statute determines the general assembly, board of directors, supervisory board, disciplinary board and other boards of the Federation, sports clubs operating in the field of e-sports and other related organizations, and the procedures and principles that must be followed in all activities carried out by the Federation.

The executive bodies constituting the Federation’s administrative structure, the duties, and powers of; and the qualifications and procedure of the election for the said bodies are regulated by the Main Statute.

The following are the prominent ones among the duties and powers of the Federation set out under the Main Statute:

 • To make all types of arrangements, produce projects, take and implement decisions in order to ensure the spread and development of sports (e-sports) around the country.
 • To program and control the implementation of domestic and international activities related to e-sports in Turkey and abroad.
 • To organize and to ensure the continuity of organized competitions within the country, to assign referees, representatives, and observers.
 • To give permission to persons and organizations for private competitions, private seminars, and courses, after they fulfill necessary conditions.

In addition, within the scope of the activities of the Federation, it is regulated that the Federation’s board of directors is exclusively authorized to broadcast, transmit, organize, and schedule all the races related to this sport via television, radio, internet and all kinds of technical devices or similar means, within the borders of the Republic of Turkey.

In the Main Statute, it is regulated that sports clubs operating in sports branches affiliated to the Federation and other sports clubs, sports branches and sports joint-stock companies will be affiliated to the Federation in matters falling under the jurisdiction of the Federation. According to the regulation, the sports clubs, provincial directorates, and sports joint-stock companies will be recorded and registered by the Ministry of Youth and Sports (“Ministry”).

The last important issue regulated in the Main Statute is the regulation that the registrations of sports joint-stock companies, that do not participate in the sports branch activities they undertake to participate in, for 3 consecutive years without permission and excuse, will be canceled by the relevant sports federation via the Ministry's information system. According to the Main Statute, these sports joint-stock companies whose registrations have been canceled will not be able to participate in the competitions and will not be able to be represented in the Federation's general assembly.

With this regulation introduced for the e-sports branch, which has found its place with large-scale organizations in Turkey, the details and boundaries of the Federation’s powers and duties have been determined, and thus, the Federation has gained an independent structure.

Authors: Burak Özdağıstanli, Bensu Özdemir, Ebru Gümüş


Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü

RGB Keyboard

22.04.2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği kapsamında, Türkiye E-Spor Federasyonu (“Federasyon”) tarafından hazırlanan “Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü” (“Ana Statü”) 18 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.

Ana Statü, Federasyon’un genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, e-spor alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları ve Federasyon tarafından yürütülen bütün faaliyetlerde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektedir.

Federasyon’un idari yapısını oluşturan organlar ve söz konusu idari organların görev ve yetkileri ile göreve seçilme yeterlilikleri ve seçim usulü de yine Ana Statü ile düzenlenmektedir.

Ana Statü ile Federasyon’un görev ve yetkileri sayılmış olup bu görev ve yetkilerden öne çıkanlar şunlardır:

 • Spor dalının (e-spor) ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.
 • Yurt içi ve yurt dışında spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetleri ve yurt içi diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.
 • Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen bütün müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.
 • Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izin vermek.

Ek olarak, Federasyon faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bu spor dalına ilişkin bütün yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon yönetim kurulunun yetkili olduğu düzenlenmektedir.

Ana Statü’de Federasyon’a bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin, spor dalları ile spor anonim şirketlerinin, Federasyon’un görev alanına giren konularda Federasyon’a bağlı olacağı düzenlenmektedir. Düzenlemeye göre, söz konusu spor kulüpleri, il müdürlükleri ve spor anonim şirketleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından kayıt ve tescil edilecektir.

Ana Statü’de düzenlenen son önemli husus ise, katılmayı taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin, bu spor dallarına ilişkin tescillerinin ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edileceğine ilişkin düzenlemedir. Ana Statü’ye göre, tescilleri iptal edilen bu spor anonim şirketleri, yarışmalara katılamayacaklar ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemeyecekler.

Bu kapsamda, Türkiye’de oldukça geniş çaplı organizasyonlarla kendine yer bulan e-spor dalı bakımından getirilen bu hukuki düzenleme ile, yetki ve görevlerinin detayları ve sınırları belirlenen Federasyon, bağımsız bir yapı kazanmıştır.

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Bensu Özdemir, Ebru Gümüş


Turkish Data Protection Authority Started Enforcement Against Foreign Controllers

letter with Turkish Data Protection Authority's logo

Recently, the Turkish Data Protection Authority (“DPA”) started sending information request letters dated August 15, 2022, to foreign controllers (data controllers located outside Turkey but collect/process personal data from Turkey) that did not register with the Data Controllers’ Registry (“VERBIS”) by the deadline.

For background, all foreign controllers that collect data from Turkey are required to; i) appoint a local representative in Turkey and ii) register with VERBIS. The deadline for this process was December 31, 2021.

As a result, foreign controllers that missed this deadline to register or failed to register at all are now being investigated by the DPA.

For this purpose, the DPA has sent information requests to multiple foreign controllers to calculate the administrative fines that will be applied to foreign controllers based on the Law on Misdemeanours w. no. 5326.

Pursuant to Art. 17/2 of the Law no. 5326, when an administrative fine is stipulated in the legislation by providing a range (minimum and maximum), the following must be taken into consideration to determine the applicable fine:

 • Level of illegality,
 • Level of negligence of the perpetrator, and
 • Financial status of the perpetrator.

What information is being requested?

The DPA is requesting the following information from foreign controllers to determine the fine that will be applied:

 • Is the foreign controller targeting the data subjects residing in Turkey,
 • Does the foreign controller have an establishment in Turkey,
 • Is the foreign controller monitoring behaviours of data subjects residing in Turkey,
 • Is the foreign controller process sensitive personal data of data subjects residing in Turkey,
 • What is the total number of users, members, customers, daily visits and number of application downloads from Turkey,
 • Global annual turnover and employee number for 2020 and 2021.

What is the timeline to provide the information?

The foreign controllers are required to respond within 15 days as of receiving the letter. Having said that, requesting time extension from the DPA is possible. If the requested information is not provided by the foreign controller in time, the DPA may impose administrative sanctions based on publicly available information and resources.

What is the actual risk for non-compliance?

The administrative sanction that the DPA may apply is between TRY 53.572 – TRY 2.678.863 (approx. USD 2.880 – USD 144.000). In addition to the administrative fine, the DPA may instruct the foreign controller to register with VERBIS. If the foreign controller fails to comply with this instruction, an additional fine between TRY 66.965 – TRY 2.678.863 (approx. USD 3.600 – USD 144.000) may be imposed.

Lastly, although unlikely, the DPA may decide to restrict the data processing operations of the foreign controller pursuant to Art. 15/7 of the Law on Protection of Personal Data.

Author: Burak Özdağıstanli


New Requirements for OTTs in Turkey

The Amendment Law on the Media Law and Other Laws (“Amendment Law”) was published in the Official Gazette on 18 October 2022.

The Amendment Law incorporated significant amendments to the Electronic Communications Law w. no. 5809 (“Electronic Communications Law”) and adds the definition of the “over-the-top service” (“OTT”) as “interpersonal electronic communication services within the scope of audio, written and visual communication, presented (i) to subscribers and users with internet access, (ii) independently from the operators or the provided internet service, (iii) via a software open to the public”.

With the amendments, OTT service providers are included to the service providers that are required to obtain authorization from the regulator body of the telecommunication in Turkey, the Information Technologies and Communication Authority (“Authority”).

It is also regulated that OTT service providers must carry out their activities through their fully authorized representatives, that must be incorporated under Turkish Commercial Code as a joint stock or limited liability company in Turkey.

Further, depending on the presented OTT service’s nature, OTT service providers will be deemed as “operators” in terms of regulated rights and obligations under the Electronic Communications Law.

Additionally, in cases of incompliance, the Amendment Law regulates that the Authority may:

 • Take all types of measures in order to prevent the OTT services to be presented to users,
 • Imply administrative fine between TRY 1.000.000 to TRY 30.000.000 (approx. EUR 54.020 up to 620.600) against the OTT service providers that do not fulfil the obligations under the Electronic Communications Law or provide services without authorization.
 • Reduce the internet traffic bandwidth of OTT service providers up to 95% or block access to the application/website, if the administrative fine is not paid and the legislative obligations are not fulfilled; or if OTT service is provided without authorization, within the 6 months of the date the Authority notifies the OTT service provider.

This recent regulation for OTT services is quite broad and the details regarding authorization types and authorization steps are not yet published. The Authority is expected to provide the details related to authorization for OTT services in the coming days.

Authors: Burak Özdağıstanli, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir


Şebekeler Üstü Hizmet Sağlayıcılara Getirilen Yükümlülükler

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 18 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na (“Elektronik Haberleşme Kanunu”) önemli değişiklikler getirerek “şebekeler üstü hizmet”i, “İnternet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kişiler arası elektronik haberleşme hizmetleri” olarak tanımlamaktadır.

Değişikliklerle birlikte şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de telekomünikasyon sektöründe düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (“Kurum”) yetki alması gereken hizmet sağlayıcılar arasında yer almaktadır.

Ek olarak, şebekeler üstü hizmet sağlayıcıların, faaliyetlerini Türkiye'de, Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim veya limited şirket olarak kurulmuş tam yetkili temsilcileri aracılığıyla yürüteceği de düzenlenmektedir.

Ayrıca, sunulan şebekeler üstü hizmetin niteliğine bağlı olarak şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülükler bakımından “işletmeci” olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte, Değişiklik Kanunu’yla getirilen düzenleme ile, şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar tarafından yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi durumunda Kurum;

 • Şebekeler üstü hizmetlerin kullanıcılara sunulmasını engellemek için her türlü önlemi alabilir;
 • Düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara 1.000.000 Türk Lirasından 30.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verebilir;
 • İdari para cezasını süresinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %95’ine kadar daraltılmasına veya ilgili uygulama/internet sitesine erişimin engellenmesine karar verebilir.

Şebekeler üstü hizmetlere yönelik bu düzenleme oldukça geniş olmakla birlikte yetkilendirme türleri ile yetkilendirme adımlarına ilişkin detaylar henüz yayımlanmamıştır. Şebekeler üstü hizmetler kapsamında yetkilendirme ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Kurum tarafından duyurulması beklenmektedir.

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir


TRABIS STARTS ITS OPERATIONS

For many years, the allocation and transactions of ".tr" domain names have been carried out by the Middle East Technical University (“METU”) through the Nic.TR system. With the Regulation on Internet Domain Names, which was put into effect by the Ministry of Transport and Infrastructure, this authority and duty has been given to the Information Technologies and Communication Authority (“BTK”). Thereupon, METU transferred the management of “.tr” domain names to BTK with an agreement signed on December 21st, 2018. The agreement regulated that the Nic.TR system would be closed in 2020 and the .tr Network Information System (“TRABIS”) would replace it.

On March 23rd, 2020, Nic.TR system was closed to applications and renewals. During the transition period, i.e., until TRABIS goes into operation, operators called "registry operators", who have signed contracts with Nic.TR management, carries out the allocation processes. The Nic.TR system will be closed simultaneously with TRABIS' activation, and after TRABIS becomes operational, the registry operators will carry out relevant transactions through TRABIS.

On August 19th, 2022, BTK made a press release on TRABIS' operations. According to BTK’s statement, TRABIS will start its operations on September 14th, 2022.

With TRABIS starting its operations; the articles in the Regulation on Internet Domain Names, the Communiqué on Internet Domain Names and the Communiqué on Dispute Resolution Mechanism for Internet Domain Names, which have not entered into force yet - will enter into force.

Within the scope of the legislation that will come into force, domain names transactions such as application, renewal, cancellation and transfer will be carried out by the "Registry Agencies" that have been granted a certificate by BTK. Further, the sale of “.tr” domain names, which is currently prohibited, can be carried out 3 years after TRABIS becomes operational.

In addition to these, an alternative dispute resolution mechanism has been determined for the “.tr” domain names disputes. It is regulated that the resolution processes of domain name allocation disputes will be carried out by arbitrators or arbitration committees . However, it will not be possible to apply to this mechanism for the domain names that were allocated before TRABIS became operational.

Lastly, according to the press release and within the scope of the aforementioned legislation, the allocation of “net.tr”, “org.tr” and “com.tr” domain names will be carried out with the “first come, first served” principle, without any documents and in the order of application time. In the determination of first comer, the time when the domain name application is received by TRABIS will be taken into consideration. Users may benefit from the TRABIS Pre-Order Service offered by METUnic, which was established by METU and operates as the registry operator of Nic.TR.


TRABİS FAALİYETE BAŞLIYOR

Türkiye’de ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis ve işlemlerini, uzun yıllardır Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”), Nic.TR sistemi aracılığıyla yürütmekteydi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan İnternet Alan Adları Yönetmeliği ile bu yetki ve görev, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”)'na verilmiştir. Bunun üzerine ODTÜ, 21 Aralık 2018 tarihinde imzaladığı sözleşme ile ".tr" uzantılı alan adları yönetimini BTK’ya devretmiştir. Sözleşmede 2020 yılında Nic.TR sisteminin kapatılıp bu sistem yerine .tr Ağ Bilgi Sisteminin (“TRABİS”) faaliyete geçeceği düzenlenmiştir.

Nic.TR sistemi, 23 Mart 2020 tarihinde başvuru ve yenilemelere kapatılmıştır. TRABİS faaliyete geçene kadarki geçiş döneminde tahsis işlemleri, Nic.TR yönetimi ile sözleşme imzalayan “kayıt operatörleri” adı verilen operatörler aracılığıyla yürütülmektedir. Nic.TR sistemi, TRABİS’in faaliyete geçmesiyle eş zamanlı olarak kapanacak olup TRABİS faaliyete geçtikten sonra ise, kayıt operatörleri ilgili işlemleri TRABİS üzerinden yapacaktır.

19 Ağustos 2022 tarihinde, BTK tarafından, TRABİS’in faaliyete başlaması ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamaya göre TRABİS’in 14 Eylül 2022 tarihinde devreye alınması kararlaştırılmıştır.

TRABİS’in faaliyete geçmesi ile birlikte; İnternet Alan Adları Yönetmeliği, İnternet Alan Adları Tebliği ve İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde yer alan ve daha önce yürürlüğe girmemiş olan maddeler yürürlüğe girecektir.

Yürürlüğe girecek olan mevzuat kapsamında başvuru, yenileme, iptal ve devir gibi alan adları ile ilgili işlemler, BTK tarafından faaliyet belgesi verilen “Kayıt Kuruluşları” tarafından yürütülecektir. Halihazırda satışı yasak olan ”.tr” uzantılı alan adlarının satış işlemleri ise, TRABİS’in faaliyete geçmesinden 3 yıl sonra gerçekleştirilebilecektir.

Bunlara ek olarak, “tr” uzantılı alan adları uyuşmazlıkları için mahkemelere alternatif bir uyuşmazlık çözüm mekanizmasının belirlenmiştir. Bu kapsamda, alan adı tahsisine ilişkin yaşanan ihtilafların çözüm süreçlerinin hakemler veya hakem heyetleri vasıtasıyla yürütüleceği öngörülmüştür. Ancak TRABİS’in faaliyete geçmesinden önce tahsis edilmiş olan alan adları için, alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmasına başvuru yapılamayacaktır.

Son olarak, basın açıklamasına göre, söz konusu mevzuat kapsamında “net.tr”, “org.tr” ve “com.tr” uzantılı alan adlarının tahsisi “ilk gelen alır” ilkesi kapsamında herhangi bir belge talep edilmeden, zaman açısından öncelikli başvuru sırasına göre gerçekleştirilecektir. İlk gelenin tespitinde, alan adı başvurusunun TRABİS’e ulaştığı zaman kaydı esas alınacaktır. Bu kapsamda kullanıcıların, ODTÜ tarafından kurulan ve Nic.TR’nin kayıt operatörü olarak faaliyet gösteren METUnic’in sunduğu TRABİS Ön Sipariş Hizmeti’nden faydalanmaları mümkündür.


REVOCATION OF THE TRADEMARK DUE TO NON-USE

Turkish legislation provides that the revocation of a registered trademark is a consequence of the legal issues that occurred concerning the trademark owner. Trademark revocation initiates in case of misleading use or non-use of the trademark owner.

Reasons for revocation of the trademark are stated restrictively in the Article 26/1 of the Turkish Industrial Property Law with numbered 6769 (“IP Law”). The first reason for revocation that is stated in the Article 26, refers to the Article 9 of the IP Law. Article 9 addresses that “if within five years following the date of registration, the trademark doesn’t have genuine use in Turkey by the trademark owner in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an uninterrupted period of five years, the trademark shall be revoked unless there are proper reasons of non-use.” Therefore, the reasons that occurred after the registration of the trademark and were not present at the time of registration will be subject to the revocation request of the trademark.

Use of the trademark constitutes a prerequisite for the registration of the trademark. As stated in the Article 9 of the IP Law, in order for the trademark to be within the scope of the legal protection that occurs from the registration, it is necessary to use the trademark. The purpose of this requirement is to prevent unnecessary narrowing of the scope of phrases that can be registered as a trademark and also to prevent the unused trademark from being registered in the Turkish Patent and Trademark Office’s (“TürkPatent”) trademark registry system.

1. REVOCATION REQUEST

 • Since the reasons for revocation occurs after the registration, primarily, the trademark needs to be registered trademark in TürkPatent’s trademark system.
 • In case of non-use of the trademark for 5 years or suspension of the use of the trademark for 5 years, it is possible to request revocation.
 • There isn’t an explicit definition of “genuine use of the trademark” in Article 9 of the IP Law. However, the Supreme Court explain the genuine use in its decision as such: “the decision regarding is approved… due to the fact that genuine use has not been proofed in such a way that creates a market or to protect the existing market, in accordance with the essential functions of the trademark and in such a way as to guarantee the identity of the basis of for the related services”. (Supreme Court 11. Civil Chamber’s Decision with numbered 2011/15244 and dated 2011/11201)

Also, European Court has ruled that with the AJAX decision dated 2003, “there is genuine use of a trademark where the mark is used in accordance with its essential function, which is to guarantee the identity of the basis of the goods and services for which it is registered, in order to create or preserve a market for those goods or services”.

Within this scope, it is clear that to have protection that is granted by the registration, genuine use is essential and genuine use must be convenient for goods and services that are in accordance with the fundamental usage of the trademark.

Whether the trademark has serious use or not was not seriously followed in the past. However, nowadays, in the case of the revocation of the trademark, examinations are being conducted regarding whether the trademark owner has a serious use of the trademark for related services.

To examine this situation, proof of use request is regulated in the Article 19/2 of the IP Law. Proof of use request also can be requested with objections made within the scope of Article 6/1. For the trademark to be the subject of a proof of use request, five (5) years must have been completed since the date of registration.

The applicant must notify TürkPatent regarding the proof of use request explicit and written within one (1) month which is also a duration to submit the opposition against publication.

2. COMPETENT AUTHORITY

IP Law regulates that the relevant persons may request revocation of the trademark from TürkPatent in circumstances. However, the effective date of the provision regarding the revocation process is set as 10.01.2024. As a consequence of that, revocation cases are handled by the local courts until 10.01.2024, and after that date, TürkPatent will have the authority.

In the transitional Article 4/2 of the IP Law, it has been determined that the ongoing cases related to the revocation of the trademark, which are handled by the local courts will be authorized to initiate proceedings.

3. DURATION

Reasons for revocation may occur any time after the registration of the trademark. If the trademark is not used continuously for five (5) years, the revocation request can be demanded in the revocation cases filed due to the non-use of the trademark. The five (5) year period will be examined backward from the date of the case. Therefore, starting with the registration of the trademark, at least 5 years must be passed.

4. RESULTS

After the cancellation request is submitted, the burden of proof passes to the trademark owner. The trademark owner is required to make a defense regarding the use of the trademark and must present every piece of evidence that proves the trademark is being used. Since the trademark owner is obliged to prove, the trademark owner must separately prove which sub-classes also have a serious use.

Within the scope of defense and presented evidence, until 10/01/2024, which is the date that the TürkPatent will be authorized, the court will consider revocation requests in the written trial procedure according to the Code of Civil Procedure.

The court may rule on such decisions, as the refusal of revocation request, revocation of the trademark, or partially revocation of the trademark in terms of its registered goods and services.

After the finalization of the revocation decision, the trademark is revoked from TürkPatent’s trademark registry system and the revocation publishes in the Trademark Bulletin. The IP Law states that, until 10.01.2024, if the Court rules revocation of the trademark, the revocation decisions are sent to the TürkPatent ex officio.

Authors: Hatice Ekici Tağa, Öykü Su Sabancı