Guideline on Advertisements and Commercial Practices with Price Information And Discounted Sales

Advertisement Board, which is operating under the Ministry of Trade, conducted examinations and inspections on deceptive and misleading price and discount advertisements. As a result of examinations and inspections, it was realized that there is a need for an arrangement to guide the wrong practices in the sector.

In this context, based on the Consumer Protection Law No. 6502 and the Regulation on Commercial Advertisements and Unfair Commercial Practices, "Guideline on Advertisements and Commercial Practices with Price Information and Discounted Sales” (“Guideline”) was published. The Guideline includes explanations regarding advertisements containing price information and the requirements of discount sales advertisements and provides examples of the best practice.

With this Guideline, it is aimed to guide the advertisers, advertising agencies, media organizations and sellers, providers, intermediary service providers and all persons, institutions and organizations related to advertising.

The Guideline is divided into three sections as main principles, advertisements with price information and discounted sale advertisements.

1. MAIN PRINCIPLES

The regulations regarding the basic principles in the Guideline are as follows:

 • In cases where the consumer has to pay in order to acquire a good, definitions such as “without charge, free of charge, costless” should not be made for that good. In addition, all the fees that the consumer has to pay should be shown with the price.
 • Without the explicit consent of the consumer, the options that occur an additional payment obligation should not be presented as selected, and the consumer should make a choice.
 • Expressions such as “net, all, everything” can be used if the price or discount is valid for all or certain categories of goods and services.
 • If different discounts are applied for different goods and services, the relevant price and the categories of goods and services to which the relevant price and discount should be clearly stated in a way that the consumer can easily understand (such as “winter season products”).
 • Phrases such as “up to…, from …, until …” should be written in legible size in advertisements related to discount sales campaigns. In addition to that, the scope of the goods subject to discount with these phrases should meet the reasonable expectation of the consumer.
 • Despite having sufficient information about the goods or services that they cannot offer the goods or services at the specified price in a reasonable time and amount, or supply them from another place, the relevant goods or services should not be advertised within the offered price without any warning to the consumer.
 • It has been prevented to state the good or service will be offered in a very limited period and only under certain conditions, contrary to the truth, the way that prevents the consumer to use the necessary opportunity or time to make a sudden decision and make a conscious choice.
 • In the Guideline, it is also stated that to pay strict attention to sensitive consumer groups such as the elderly, handicapped and children in discount sales advertisements and commercial applications, especially in advertisements for children;

a) Expressions such as "only, just" should not be used next to the price information in a way that creates the perception that the price of the goods or services is low,

b) Children should not be directly encouraged to persuade their parents or others to acquire a good or service,

c) Expressions that imply children's making a contract should not be used for the acquisition of goods or services.

2. ADVERTISEMENTS WITH PRICE INFORMATION

The regulations regarding advertisements containing price information in the Guideline are as follows:

 • The price offered to the consumers should be the total sales price of the goods or services, including all taxes stated in the advertisements.
 • In the case that a fee cannot be calculated according to the characteristics of the consumer or the relevant legislation, it should be clearly stated that these elements are not included in the price and also calculated method of these elements should explain.
 • Sales prices in advertisements will be in the form of “TRY”, excluding advertisements for package tours and training services that are expected to be performed abroad, and for transportation and accommodation services abroad.
 • In cases where the price of the good or service depends on another good or service, the conditions that must be met for consumers to benefit from the price in the advertisement should be clearly stated.
 • If the advertisement contains the installment amount, the total price and the number of installments should be clearly stated along with the installment amount.
 • In cases where advertisements promise that a good or service will be given to consumers free of charge, the obligations that the consumers must fulfill in relation to this should be clearly stated in the advertisement.
 • If there is a time or the stock limit regarding the validity of the price, this period and stock amount should be clearly stated in the advertisements.
 • In cases where a personalized price is offered to the consumer, the information regarding the current sales price and personalized price determined by the seller or provider for that good or service should be included in the same field.

3. DISCOUNTED SALE ADVERTISEMENTS

The regulations regarding discount sales advertisements in the Guideline are briefly as follows:

 • In any advertisement showing a discount on a good or service, the price before the discount, the start and end dates of the discounted sale, and if the quantity of the goods or services offered a discount is limited, this amount must be clearly and comprehensibly stated.
 • Expressions or images that may cause confusion or mislead consumers about which goods or services will be subject to discounted sale or how much discount will be applied to these goods or services cannot be included in discount sales advertisements.
 • When determining the sales price of a good or service before the discount, the lowest price within the 30 days before the discount date will be based on. However, the advertisements for the perishable products will be determined based on the previous price before the discounted price, not the lowest price within the 30 days. Otherwise, for general price reduction announcements, there isn’t any requirement to specify the price before the discount.
 • When a good or service is offered for sale by the same seller and through different extensions on the same e-commerce platform, the determination of different discount rates and amounts will cause confusion for the consumer and will therefore be against the legislation.

In addition to that, the Guideline regulates the responsibility for advertisers on price displays, discount sales announcements, stock notifications and commercial practices published in any media. Also, an obligation arises for the intermediary service providers to inform the sellers and suppliers who make sell through the system they have created.

Authors: Hatice Ekici Tağa, Bensu Özdemir, Öykü Su Sabancı


Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları Ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz

Ticaret Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı şekilde yapılan fiyat ve indirim reklamları konusunda inceleme ve denetimler yapmıştır. Bu inceleme ve denetimler sonucunda, sektördeki yanlış uygulamalara yol göstermeye yönelik bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu fark edilmiştir.

Bu kapsamda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği temel alınarak, tüketiciye sunulan her türlü fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış reklamlarının nasıl olması gerektiğini ve doğru örnekleri içeren “Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) yayınlanmıştır.

Kılavuz ile reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklam veren konumunda olan satıcı, sağlayıcı, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Kılavuz uyarınca düzenlenen maddeler, temel ilkeler, fiyat bilgisi içeren reklamlar ve indirimli satış reklamları şeklinde üç bölüme ayrılmaktadır.

1. TEMEL İLKELER

Kılavuz’da yer alan temel ilkelere ilişkin düzenlemeler aşağıdadır:

 • Tüketicinin bir malı edinebilmesi için zorunlu ve makul masraflar dışında ödeme yapması gerektiği durumlarda, o mal için “bedelsiz, bedava, ücretsiz” gibi tanımlarda bulunulmamalıdır. Ayrıca, tüketicinin ödemesi gereken tüm ücretlerinin fiyatla birlikte gösterilmesi gerekmektedir.
 • Tüketicinin açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçenekler direkt seçili olarak sunulmaması, tüketicinin seçim yapması gerekmektedir.
 • Fiyat veya indirim, mağazadaki veya belli kategorideki tüm mal ve hizmetler için geçerli ise “net, tümü, her şey” gibi ifadeler kullanılabilir.
 • Farklı mal ve hizmetler için farklı indirimler uygulanıyorsa, ilgili fiyat ve indirimin geçerli olduğu mal ve hizmet kategorileri tüketicinin anlayabileceği şekilde (örneğin, “kış sezonu ürünleri” gibi) açıkça belirtilmelidir.
 • İndirimli satış kampanyalarına ilişkin reklamlarda “…e varan, …den itibaren, …e kadar” gibi ibareler okunabilir büyüklükte yazılmalıdır. Ayrıca, bu ibareler ile indirimli satışa tabi olan malların kapsamı tüketicinin makul beklentisini karşılamalıdır.
 • Mal veya hizmete ilişkin makul bir süre ve miktarda söz konusu mal veya hizmeti belirtilen fiyattan sunamayacağına veya başka bir yerden tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmasına rağmen tüketiciye herhangi bir uyarı yapılmadan ilgili mal veya hizmetlerin sunulan fiyat kapsamında reklamının yapılmaması gerekmektedir.
 • Tüketicinin ani bir karar vermesini sağlamak ve bilinçli bir tercih yapması için gerekli fırsat veya zamanı kullandıramayacak şekilde, gerçeğe aykırı olarak bir mal veya hizmetin sadece çok kısıtlı bir süre içinde belirli şartlar altında sunulacağı belirtilmesi engellenmiştir.
 • Kılavuz’da ayrıca, yaşlılar, engelliler ve çocuklar gibi hassas tüketici gruplarına yönelik indirimli satış reklamlarında ve ticari uygulamalarda ilave özen gösterilmesi gerektiği belirtilip, özellikle çocuklara yönelik reklamlarda;

a) Mal veya hizmetin fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, fiyat bilgisinin yanında “yalnızca, sadece” gibi ifadeler kullanılmaması gerektiği,

b) Çocukların bir mal veya hizmeti edinmek için, ebeveynlerini veya başkalarını ikna etmeye doğrudan teşvik edilmemesi gerektiği,

c) Mal veya hizmetlerin edinilmesi için, çocukların sözleşme yapmalarını ima edecek ifadeler kullanılmaması gerektiği de belirtilmiştir. 

2. FİYAT BİLGİSİ İÇEREN REKLAMLAR

Kılavuz’da yer alan fiyat bilgisi içeren reklamlara ilişkin bazı düzenlemeler aşağıdadır: 

 • Reklamlarda tüketicilerin bilgisine sunulan fiyat, mal veya hizmetin tüm vergiler dâhil toplam satış fiyatı olması gerektiği belirtilmiştir.
 • Tüketicinin özelliklerine veya ilgili mevzuatlara göre bir ücretin hesaplanamadığı durumlarda, bu unsurların fiyata dahil olmadığı açıkça belirtilmeli ve hesaplanma yöntemine yer verilmelidir.
 • Yurt dışında ifa edilmesi öngörülen paket tur ve eğitim hizmetleri ile yurt dışına yönelik ulaşım ve konaklama hizmetlerinin reklamları hariç; reklamlardaki satış fiyatları TL cinsinden verilmelidir.
 • Mal veya hizmetin fiyatının başka bir mal veya hizmete bağlı olduğu durumlarda, tüketicilerin reklamda yer verilen fiyattan yararlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar açıkça belirtilmelidir.
 • Taksit tutarlarının verildiği reklamlarda; taksit tutarı ile birlikte toplam fiyat ve taksit sayısı açıkça ifade edilmelidir.
 • Reklamlarda bir mal veya hizmetin, belirli yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla tüketicilere bedelsiz verileceği taahhüt edildiği durumlarda, söz konusu yükümlülükler reklamda açıkça belirtilmelidir.
 • Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı var ise, bu süre ve stok miktarı reklamlarda açıkça belirtilmelidir.
 • Tüketiciye kişiselleştirilmiş fiyat sunulduğu durumlarda, buna ilişkin bilgi ile o mal veya hizmet ile ilgili olarak belirlenen güncel satış fiyatına ve kişiselleştirilmiş fiyata aynı alanda yer verilmelidir. 

3. İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARI

Kılavuz’da yer alan indirimli satış reklamlarına ilişkin bazı düzenlemeler aşağıdadır: 

 • Bir mal veya hizmete ilişkin indirim yapıldığını gösteren reklamlarda, indirimden önceki fiyat, indirimli satışın başlangıç ve bitiş tarihleri ve indirime konu mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zorunludur.
 • İndirimli satış reklamlarında, hangi mal veya hizmetlerin indirimli satışa tabi olacağı veya ne kadar indirim uygulanacağı konularında anlam karışıklığına yol açacak, yanıltabilecek ifade veya görüntülere reklamlarda yer verilemez.
 • Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespit edilmesinde, indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacaktır. Ancak çabuk bozulabilen ürünlere ilişkin reklamlarda 30 gün içindeki en düşük fiyat değil, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Ayrıca, genel fiyat indirimi niteliğindeki duyurularda indirimden önceki fiyatın belirtilmesine gerek yoktur.
 • Bir mal veya hizmetin aynı satıcı tarafından ve aynı e-ticaret platformu üzerinden farklı uzantılar üzerinden satışa sunulurken, farklı indirim oranları ve tutarlarının belirlenmesi tüketici nezdinde karışıklığa yol açacağından mevzuata aykırı olacaktır.

 Bütün bunlara ek olarak Kılavuz’da, reklam verenlerin herhangi bir mecrada yayınlanan fiyat gösterimleri, indirimli satış duyuruları, stok bildirimleri ve ticari uygulamalardan sorumlu olacağı düzenlenmektedir. Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcılarına oluşturdukları sistem üzerinden satış yapan satıcı ve sağlayıcıları bu Kılavuz hükümleri hakkında bilgilendirme yükümlülüğü doğmaktadır.

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Bensu Özdemir, Öykü Su Sabancı