Çekiliş ve Yarışmalar

Türkiye’de şansa dayalı oyunlar ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı eleme usulü uygulanan yarışmalara, ilgili hukuki düzenlemelere uygun olmaları kaydıyla, izin verilmektedir. Çekilişler, temelde “karşılığı nakit olan” ve “karşılığı nakit olmayan” şekilde sınıflandırılmaktadır. Her iki kategoride de yer alan çekilişlerin tertibi noktasında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (“İdare”) yetkili otorite olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare’nin, her iki kategorideki çekiliş, piyango gibi şansa dayalı oyunları düzenleme yetkisi bulunmakla birlikte, “karşılığı nakit olan” şansa dayalı oyunları planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı sadece İdare’ye aittir. Buna karşılık, özel kişi ve kurumların da Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında İdare’den alınacak izinle karşılığı nakit olmayan şansa dayalı oyunları planlama, tertip etme ve düzenlemeleri mümkündür.

Bu Yönetmelik’in amacı karşılığı nakit olmayan piyango ile çekilişlerin tertibine izin verilmesi, bunların izlenmesi, denetlenmesi suretiyle katılımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu kapsamda, vadedilen ödülün maddi değeri 2021 yılı için 154,06 TL (yaklaşık 15 Avro) tutarından yüksekse şansa dayalı çekilişler/piyangolar için İdare’den yasal izin alınması gerekmektedir.

İdare’den gerekli izin alınmadıkça piyangolara ilişkin tanıtımda bulunulamaz, ilan ve reklâm yapılamaz ve kampanya başlatılamaz. Verilen ödül, diğer yasal hükümleri veya kamusal kuralları ihlal etmemelidir. Bu kapsamda örnek olarak silahlar, tütün ürünleri gibi ürünler ödül olarak verilemez.

Piyangolara ait her türlü tanıtım, ilan ve reklâmlarda;

· İdare’nin izin tarihi ve numarası yer almalıdır.

· 18 yaşından küçüklerin katılamayacağı, katılsalar dahi ikramiyeyi alamayacakları belirtilmelidir.

· İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan vergiler dışındaki vergi ve diğer kanuni yükümlülüklerin talihliler tarafından ödeneceği belirtilmelidir.

Vergiler açısından, ödülle ilgili tüm vergi yükümlülüğünden kazanan sorumludur. Öte yandan, çekilişi düzenleyenler, sunulan ödüllerin toplam değerinin %10'u kadar miras ve intikal vergisi ödemelidir. Çekiliş ve yarışma organizatörleri, vergiye ilişkin bildirimi çekiliş veya yarışmanın yapıldığı ayı takip eden yirminci günün akşamına kadar teslim etmekle yükümlüdür. Ardından organizatör vergi miktarını kazanandan alabilecektir.

Yönetmelik kapsamında, çekilişlerin, İdarece uygun görülen ve izin yazısında belirtilen adres, tarih ve saatte başlatılması zorunludur. Çekilişler, kamuya açık mekânlarda ve isteyen herkesin rahatlıkla izleyebileceği şekilde gerçekleştirilmelidir. Çekilişlerin noter huzurunda ve İdare’nin izin yazısında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Çekiliş sonuçları, piyango düzenleyenler tarafından, önceden İdare ile katılımcılara bildirildiği şekilde ilan edilir. Çekiliş sonuçlarının ilan edilmesi ve bunların herkes tarafından kolayca görülüp okunabilecek nitelikte olması mecburidir. İkramiyelerin, kampanya başlangıç tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere daha önce bildirilen tarihte teslim edilmesi zorunludur.

Bunun aksine;

· Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,

· Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla Yönetmelik’in yarışma olarak tanımladığı düzenlemeler,

· Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler ile

· Aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle belirlendiği düzenlemeler bakımından İdare’nin izni gerekli değildir.

320 sayılı Milli Piyango Kararnamesi'ne göre, eğer ilgili kurallara uygun olmayan organizasyonlar düzenlenirse, 2 aydan 2 yıla kadar hapis ve 100.000 TL’den TRY 10.000.000 TL’ye kadar para cezası (yaklaşık 9.700 ila 970.000 Avro arası) uygulanabilir. Ayrıca bu tür uygunsuz faaliyetler Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilerek yanıltıcı bir faaliyet ve/veya haksız ticari faaliyet olarak değerlendirilebilir. Bu durumda, ilgili makam 457.308 TL (yaklaşık 45.000 Avro) kadar idari para cezası uygulayabilir. Ayrıca, İdare, organizatörün iki yıl boyunca bir ödül promosyonu düzenlemesini yasaklayabilir.


Sweepstakes and Competitions

Provided that they comply with the relevant legal regulations, chance-based sweepstakes and skill/information/ability-based competitions are generally permissible in Turkey. Principally, sweepstakes are classified as 'cash prize’ and 'non-cash prize’. The General Directorate of the National Lottery Administration ("Administration") is the competent authority to arrange the sweepstakes in both categories. Addition to this, the right to plan, arrange and organize chance-based games for 'cash prize’ belongs solely to the Administration. However, it is possible the plan, organize and arrange of chance-based games for non-cash prizes by persons and institutions with the permission that is obtained from the Administration within the scope of the Regulation of the Turkish General Directorate of National Lottery on Lotteries and Draws with Non-Cash Prizes (“Regulation”).

The purpose of this Regulation is regulating the procedures and principles regarding the protection of the rights and interests of the participants by allowing the arrangement of chance-based games for non-cash prizes, monitoring and controlling them. In this context, if the monetary value of the promised prize is higher than TRY 154.06 (approx. Euro 15) for the year of 2021, it is necessary to obtain legal permission from the Administration for chance-based games with the non-cash prizes.

If the required permission is not obtained from the Administration, promotion and advertisements cannot be made, and a campaign cannot be started regarding sweepstakes. The prize given should not violate other legislative provisions or public orders. In this context, products such as guns and tobacco products cannot be awarded as a prize.

In all kinds of promotions and advertisements of the sweepstakes; the following information must be incorporated:

· Administration’s permission number, and the date when the permission was granted.

· Those under the age of 18 cannot participate and even if they do, they cannot receive the prize.

· The tax and other legal obligations other than the taxes included in the price of the goods and/or services subject to the prizes will be paid by the winners.

In terms of taxes, the winner is responsible for all tax liability associated with the prize. However, sweepstake organizers must pay an inheritance and gift tax of 10% of the total value of prizes on offer. Organizers of competitions, sweepstakes and competitions are responsible for submitting the declaration by the evening of the twentieth day of the month that follows the month when the sweepstake or competition was held. The inheritance and gift tax amount will be requested from the winner and it will be paid by persons organizing the sweepstakes/competitions.

Within the scope of the Regulation, it is obligatory to start the sweepstakes at the address, date and time approved by the Administration and specified in the letter of permission.

The process of selecting winners must be open to the general public to observe, and the winner must be selected in the presence of a Turkish Notary Public and within the framework of the procedures and principles specified in the letter of permission. The results of the sweepstakes will be announced by the organizers as previously communicated to the Administration and the participants. The results of the sweepstakes must be announced and notified to the winners, the announcements must be easily visible and readable by everyone. The prize must be delivered to the winners at the date announced previously, and this period cannot be more than one year after the beginning of the promotion.

Contrary to this, permission of the Administration is not required for the following organizations for which:

· The participants that meet a previously decided criteria are awarded a prize; or

· The entrance fee is not charged, and the competition does not promote or sell a particular good or service; or

· There is not a random draw/lottery occurs, and the winners are selected according to previously specified rules, or

· The winners are selected by means of a draw/lottery held in the presence of all the participants in the competition.

According to the Decree on National Lottery w. no 320, if the organizations that are not in compliance with the relevant rules are arranged, an imprisonment penalty between 2 months to 2 years and a monetary fine from TRY 100,000 to TRY 10,000,000 (approx. Euro 9,700 to 970,000) may be imposed. Additionally, such non-compliant activity may be evaluated in the scope of Consumer Protection Law and may be deemed to be a misleading activity and/or unfair commercial activity. In this case, the relevant authority may apply an administrative fine up to TRY 457,308 (approx. Euro 45,000). Furthermore, the Administration may prohibit the organizer from arranging a prize promotion for two years.