1 Aralık 2021 tarihli 31676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tanımlanmış ve bu kuruluşlara ilişkin yükümlülükler düzenlenmişti.

28 Şubat 2023 tarihli 32118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Yönetmelik’in ve Tebliğ’in geçici birinci maddelerinde yer alan uyum yükümlülüklerine ilişkin bazı hükümlerde geçiş süreleri 28 Şubat 2023 tarihinden 30 Nisan 2023 tarihine (“Uzatma Tarihi”) ertelenmiştir.

Değişiklikler sonucunda ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının süresi ertelenen yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Değiştirilen Yönetmelik:

  • 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşlar, daha önce yer almayan hükümlere uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.
  • 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kullanımda olan elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar ile yapılan hizmetler ve bu hizmetleri sunan tüzel kişiler, Yönetmelik’te yer alan hükümlere (ödeme fonlarının korunması ve elektronik para karşılığı toplanan fonların korunmasına ilişkin hükümler hariç) Uzatma Tarihine kadar uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.
  • 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla nezdinde ödeme hesabı bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıları, Yönetmelik’e göre yerine getirmesi gereken Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’ne bağlanarak ödeme hizmetleri sunabilmek için talepte bulunan diğer yetkili ödeme hizmet sağlayıcılarına gerekli altyapının sağlanmasına ilişkin yükümlülükleri Uzatma Tarihine kadar yerine getirir.
  • Yönetmelik kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi (“Banka”) tarafından teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetleri, Uzatma Tarihine kadar standart olmayan servisler kullanılarak da verilmeye devam edilebilir.
  • 1 Aralık 2021 tarihinden önce faaliyet izni başvurusunda bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin faaliyet izni alınması, özkaynak ve teminat yükümlülüğüne ilişkin hükümleri ve ödeme fonlarının korunması ve elektronik para karşılığı toplanan fonların korunmasına ilişkin hükümleri uygulanır. Bu hükme göre faaliyet izni verilen kişiler, Yönetmelik’in uygulanmayan hükümleri ile Banka tarafından yapılacak düzenlemelerde yer alan hükümlere en geç Uzatma Tarihine kadar uyumlu duruma gelmekle yükümlüdür.
  • 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kullanımda olan elektronik parayı ihraç eden kuruluşun sadece kendi mağaza ağında, sadece belirli bir mal veya hizmet grubunun satın alınmasında veya yapılan bir anlaşma sonucunda sadece belirli bir hizmet ağında kullanılabilen ön ödemeli araçlar ile yapılan hizmetleri sunan tüzel kişilerden Yönetmelik’e göre faaliyet izni verilen kişiler, Yönetmelik’ten muaf tutuldukları hükümleri ile Banka tarafından yapılacak düzenlemelerde yer alan hükümlere en geç Uzatma Tarihine kadar uyumlu duruma gelmekle yükümlüdür.

Değiştirilen Tebliğ:

  • 1 Aralık 2021 itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşlar, daha önce yer almayan hükümlere uyumlu hale gelmekle yükümlüdür.
  • Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla nezdinde ödeme hesabı bulunduran ve Banka Ödeme Sistemlerinde 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen hesaba ödeme işlemleri açısından, toplam adedine göre ilk on katılımcı arasında yer alan ödeme hizmeti sağlayıcıları, Hesap Hizmet Sağlayıcısı’nın (HHS) BKM API Geçidi’ne bağlanması ve diğer yetkili ödeme hizmeti sağlayıcılarına gerekli altyapıyı sağlama yükümlülüklerini uzatma süresine kadar yerine getirir.
  • Banka tarafından teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetleri, uzatma süresine kadar standart olmayan servisler kullanılarak da verilmeye devam edilebilir.

Henüz Yönetmelik ve Tebliğ’de yer alan ve yukarıda detaylarına yer verilen yükümlülükleri yerine getirmemiş olan kurumların, 30 Nisan 2023 tarihine kadar yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu yükümlülüklere ilişkin son tarihin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi tarafından uzatılması ihtimali bulunmaktadır.

Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Ebru Gümüş