Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik“) 6 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile belgelendirme yükümlülüğünün usul ve esasları detaylı olarak hafifletilmekte, belge almak zorunda olanlar yeniden belirlenmektedir.

Bu kapsamda, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten ve/veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden aşağıda belirtilen yerler, sertifika almak zorundadır:

· Dolum tesisleri, matbaalar ve fikir ve sanat eserlerinin çoğaltıldığı diğer yerler

· Boş taşıyıcı materyallerin üretimini yapan yerler

· Yayınevleri

· Film ve fonogram yapımcıları

· Ticari sanat galerileri, güzel sanat eserlerinin perakende satışını yapan yerler ile güzel sanat eserlerinin müzayede, mezat yahut açık artırma ile satışının yapıldığı yerler

· Fikir ve sanat eseri içeren nüsha ve materyallerin; satış, dağıtım veya ithalatını yapan ya da bunları kiraya veren yerler

Bu kapsamda, film ve fonogram yapımcılarının sertifikalandırma işlemleri Telif Hakları Genel Müdürlüğünce, dolum tesislerinin sertifikalandırma işlemleri İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğünce yapılacaktır. Diğer tüm sertifikalandırma işlemlerinin ise il Kültür ve Turizm Müdürlüklerince gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, daha önceden sertifika alma yükümlülüğü olan sinema filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerlere ilişkin sertifika yükümlülüğü kaldırılmıştır. Aynı zamanda Yönetmelik ile, dolum tesislerine ilişkin ayrı ve özel düzenlenmiş hükümler kaldırılarak, uygulamada bir birlik oluşturulmuştur.

Ek olarak, Yönetmelik kapsamında sertifika ibraz yükümlülüğü tekrar edilerek, sertifika yükümlülüğüne tabi olan yerlerin, denetimler esnasında sertifikalarını ibraz etmekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. Sertifika numarasını bulundurma zorunluluğu ise matbaalar, yayınevleri, dolum tesisleri ve benzeri yerler için düzenlenmiş ve dolum tesislerinin kaynak kimlik kodunu (SID kodu) da taşıyıcı materyaller üzerinde bulundurmakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklik ile sertifika almış yerler; fuar, festival veya kültürel nitelikteki diğer etkinliklerin düzenlendiği alanlarda, kitap veya fikir ve sanat eserlerini içeren taşıyıcı materyallerin satışına ilişkin stant açmaları halinde, ilin kültür ve turizm müdürlüğüne ibraz edecekleri geçici satış sertifikası ile etkinlik süresince satış yapabilecektir. Bunun için, etkinlik isim ve tarihinin yazılı olduğu bir sertifika nüshası düzenlenecektir. Bu belge, söz konusu etkinliği düzenleyen firma veya kuruluştan alınacaktır. Son olarak ise, film ve fonogram yapımcılarının Yönetmelik kapsamında sertifika yükümlüsü kılınması sonucunda Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğince düzenlenen geçici ve sürekli yapımcı belgelerinin yenilenmeyeceği ifade edilmiştir. Bu belgelerin süresinin bitiminde, yapımcı belgelerinin yerini almak üzere, yukarıda açıklandığı üzere sertifika almanın zorunlu olduğu düzenlenmiştir.

Yapılan bu değişiklikler sonucu hem uygulama birlik oluşturmaya çalışılmış hem de genel prensip ve prosedürler açıkça belirlenmiştir. Buna karşılık, ilgili Yönetmelik’in yürürlük tarihi 01.01.2022 olarak belirlenmiş ve bu sayede değişiklik yapılan hususlarda geçiş süresini kolaylaştırmak amaçlanmıştır.